Er du ejer eller bruger af en tank til fyringsolie på under 6.000 liter? Kender du reglerne for olietanke? Hvis du er i tvivl, bør du læse dette om de vigtigste miljøregler for olietanke.

Er skaden sket?
Ved olieudslip skal du kontakte din kommune (evt. 112) og Topdanmark. Find kontaktoplysninger under: www.topdanmark.dk/forsikringer/olieforureningsforsikring.

Er der tegn på væsentlige revner og skader på din tank, skal tanken tages ud af brug. Er du i tvivl, kan du kontakte kommunen eller tage fat i oliesel­skabet, som har leveret olien, og få råd om kontrol og udskiftning af tanken.

Ansvarsregler kan koste dyrt
I tilfælde af olieudslip er du ansvarlig for oprensning af olieforurening. I den forbindelse skal det nævnes, at det for villatanke er lovpligtigt, at alle har tegnet en ansvarsforsikring. 

Det har du automatisk via Topdanmark, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, som er medlem af Drivkraft Danmark (www.drivkraftdanmark.dk) eller olieleverandører, der bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse. Dette gælder stort set alle. Er du i tvivl, kan du kontakte dit olieselskab.

Hvis din olietank og rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler og krav, kan olieselskabets forsikringsselskab afvise at dække skaden. Det gælder også, hvis olietanken har overskredet aldersgrænsen. I så fald skal du selv betale for at få fjernet den forurening, der er opstået. Det er derfor vigtigt, at din olietank er i forsvarlig stand og lever op til kravene.

Er du i tvivl, er det en god ide at kontakte en oliefyrstekniker, som kan gennemgå forholdene omkring din olietank og fortælle dig, om der er ting, der skal bringes i orden. Anmod om en tankeftersynsrapport, når teknikeren har gennemgået forholdene.

Din olietank kan blive for gammel
Miljøreglerne skal sikre, at jord og grundvand ikke bliver forurenet med fyringsolie. Jo ældre en tank er, jo større risiko er der for et olieudslip. Derfor er der fastsat regler for, hvornår forskellige typer af olietanke skal tages ud af brug. 

Fabrikationsåret kan i de fleste tilfælde ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ses der. Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis. Tanke, hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges, skal sløjfes.

Følgende aldersgrænser er gældende:

Tanktype                                  Aldersgrænse               Bemærkning
Overjordisk ståltank 30 år 40 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet
Nedgravet ståltank 40 år 50 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet
Overjordisk plasttank 25 år 40 år, hvis tanken har dobbelt væg
Nedgravet plasttank 40 år  


Bemærk
 at gamle olietanke meget sjældent er indvendigt korrosionsbeskyttede.

Nedgravede olietanke
› 
Nedgravede olietanke skal være typegodkendte eller være specifikt godkendt af kommunen.
› Fabrikationsår og typegodkendelsesnummer (5-6 cifre, ofte med et ”G” foran) findes på mærkeskilt og tankattest. Hvis nummeret ender med ”0”, er tanken ikke indvendigt korrosionsbeskyttet.
› Nedgravede ståltanke, som er typegodkendte eller specifikt godkendt af kommunen, er belagt udvendigt med glasfiberarmeret polyester.
› Nedgravede plasttanke, som er typegodkendte, er fabrikeret af polyethylen, glasfiberarmeret polyester eller polyethylen med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester.
› Kugleformede plasttanke af fabrikat AJVAPLAST A/S er ulovlige selv om de er typegodkendte og skal være taget ud af brug.

Overjordiske olietanke
› Overjordiske olietanke produceret efter 1999 skal være typegodkendte.
› Fabrikationsår og typegodkendelsesnummer (6 cifre, ofte med et ”G” foran) findes for de typegodkendte tanke på mærkeskilt og tankattest.
› Fabrikationsår vil for overjordiske tanke, som er produceret i 1999 eller tidligere, og som er opstillet udendørs, fremgå af mærkeskilt og tankattest. Det samme vil også typisk gælde for indendørs opstillede tanke, selvom det ikke har været et krav.

Plasttanke
Vær særlig opmærksom på olietanke af plast, især hvis de står udendørs og ikke er overdækket, og/eller er udsat for direkte sollys og varme, da lys- og varmepåvirkning kan få plasttankene til at revne. Derfor er det en god idé løbende at holde øje med din tank og tjekke den for revner og skader. På billedet kan du se de steder, som er særligt udsatte og derfor vigtige at holde øje med.

Sådan sløjfes din olietank
Hvis din olietank tages varigt ud af brug, skal tanken sløjfes. Ved en sløjfning skal olietanken tømmes for restindhold. Herefter skal tanken fjernes, eller påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres, og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie i tanken. Du skal meddele kommunen, at du har sløjfet tanken, og hvordan det er sket.

Vær opmærksom på rørforbindelsen
Rørforbindelsen mellem olietank og fyr skal være enkeltstrenget, dvs. at et evt. tidligere monteret returrør skal være afbrudt.

Når du udskifter din olietank, er det vigtigt at kontrollere, om rørforbindelsen opfylder kravene i den gældende olietankbekendtgørelse, ellers skal rørforbindelsen også udskiftes.

Vær desuden opmærksom på tilstanden af de fleksible olieslanger, som er tilsluttet brænderen, idet de har en begrænset levetid på typisk 3-5 år.

Miljøreglerne for olietanke findes i olietankbekendtgørelsen, den gældende bekendtgørelse kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk.

Ovenstående tekst er fra pjecerne ”Tjek din olietank” udgivet af Miljøstyrelsen i samarbejde med Energi- og Olieforum, 2016 og ”Tjek din olie-plasttank” udgivet af Drivkraft Danmark, 2019.

Spørgsmål?
Kontakt Thisted Kommune på miljo@thisted.dk eller 9917 2221.

Privatlivspolitik